Algemene voorwaarden:

 

LeBeau Interiors Gcv

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C

Ondernemingsgegevens  

LeBeau Interiors Gcv

Schoolstraat 1

2060 Antwerpen

info@lebeauinteriors.com

+32484/953.220

BTW BE0841.964.255

 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De e-commerce website van LeBeau Interiors, een Gcv met maatschappelijke zetel te Schoolstraat 1, 2060 Antwerpen, BTW BE0841.964.255, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

  

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel LeBeau Interiors moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LeBeau Interiors aanvaard zijn. 

 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.    De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

 

Artikel 3: Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LeBeau Interiors niet. LeBeau Interiors is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 

LeBeau Interiors is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.  

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LeBeau Interiors. LeBeau Interiors kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 

Artikel 4: Online aankopen 

BESTELPROCEDURE

De Koper doorbladert de eShop op de website van LeBeau Interiors en kiest de producten die hij wil.

De Koper kan de omgeving selecteren waarin hij de postproducten die voldoen aan zijn behoeften, wil opzoeken of raadplegen.  Op de homepage van de eShop staan verschillende tabs die doorverwijzen naar specifieke omgevingen:

 

Een tab "Winkel" waar de Koper een product kan terugvinden ongeacht de omgeving die hij aanvankelijk koos. Opzoekingen via de andere tabs geven immers enkel resultaten voor de producten die in die specifieke omgeving staan.

De Koper selecteert een of meer producten die hij wil kopen met behulp van het pictogram "Toevoegen aan winkelwagen". 

Nadat hij de gewenste producten heeft geselecteerd, klikt de Koper op het pictogram “Afrekenen” en wordt hij op de hoogte gebracht van de leveringsmethode die LeBeau Interiors voorstelt. Indien de Koper nog niet geregistreerd is wordt hem verzocht zijn contactgegevens in te geven.

 

Elke bestelling langs deze weg wordt als definitief beschouwd nadat de vijf hierna vermelde stappen werden doorlopen.

Elke stap wordt afgesloten door het “klikken” op het bevestigingspictogram “Volgende”. Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen, klikt hij op het pictogram “Vorige”. Bij de laatste bevestiging , gaat de Koper een contractuele verbintenis aan.

a. Details van de bestelling (scherm “Winkelwagen”)

Er wordt de Koper ter bevestiging van de bestelling die hij heeft geplaatst een webpagina getoond met daarop de details van de bestelling (overzicht van de bestelling).

De details van de bestelling bevatten:

- de hoeveelheid en de naam van de bestelde producten;

- de eenheidsprijs van elk product, de totale prijs van de bestelling inclusief BTW en de eventuele verwerkingskosten;

Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, klikt hij op de pictogrammen “item verwijderen” of “het aantal wijzigen”.

 

b. Leveringsadres en contactgegevens (scherm “Persoonsgegevens”)

Als de Koper in stap b van de bestelprocedure heeft opgegeven dat hij handelt als particulier en geen factuur ontvangt, wordt hij verzocht zijn leveringsadres en zijn contactgegevens in te vullen. Voor een factuur moet de Koper contact opnemen met LeBeau Interiors zodat een factuur kan worden opgesteld.

Om door te gaan met de volgende stap, moet de Koper “Ik heb de verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard” aanvinken en klikken op “Volgende”.

 

c. Keuze van de betalingswijze

In deze derde stap moet de Koper

- ofwel het nummer, naam, de vervaldatum en cvc nummer van zijn kredietkaart ingeven in de velden die daarvoor voorzien zijn;

- ofwel kiezen voor een betaling via een bankoverschrijving (offlinebetaling) op bankrekeningnummer: "vermeld bij het afrekenen"

- ofwel kiezen voor een betaling via de online betaalplatform “Paypall”

Zodra de keuze voor de betalingswijze gebeurd is, zet de Koper zijn bestelling voort door op het pictogram “Volgende” te klikken.

 

d. Overzicht van de bestelling

In deze vierde stap krijgt de Koper op één scherm een overzicht van de informatie die hij heeft ingevoerd en een beschrijving van de bestelde producten, de totale prijs per artikel en de totale prijs van de bestelling, btw inbegrepen.

Als de Koper zijn bestelling nog wil wijzigen, kan hij klikken op “Vorige” en terugkeren naar de voorgaande stappen.

Als de Koper het eens is met het overzicht van zijn bestelling, klikt hij op “Betalen”.

 

e. Betaling van de bestelling en bevestiging

In deze laatste stap wordt de Koper verzocht om zijn bankgegevens in te vullen en te bevestigen.  In dit stadium kan hij zijn bestelling nog annuleren door op het pictogram “Annuleren” te klikken.

Wanneer de Koper zijn betaling bevestigt, gaat hij een contractuele verbintenis aan.

f. Bevestiging en uitvoering van de bestelling

De Koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Deze bevestiging bevat:

- het nummer van de bestelling

- de datum waarop de bestelling werd geplaatst

- het leveringsadres

- de details van de bestelling, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling inclusief alle kosten

- de gegevens van LeBeau Interiors(Zie artikels “Gegevens van LeBeau Interiors” en “Contact en klantendienst”);

- de modaliteiten voor het uitoefenen van het recht van verzaking door de Koper

 

LeBeau Interiors behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:

- een onvolledige of onjuiste bestelling.

- het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens.

- het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Koper (cf. infra: betaling).

- het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling .

- wanneer een product niet meer in voorraad is. (Alleen in dit geval wordt het geld teruggestort op de rekening waarmee betaald is.)

 

Artikel 5: Bewijs

Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de Koper toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van LeBeau Interiors, zijn host of zijn betalingspartner, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de partijen.

 

Artikel 6: Aanbod en prijs

Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de website van LeBeau Interiors bezocht wordt; ze kunnen te allen tijde gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen in verband met bestellingen die reeds eerder werden bevestigd door LeBeau Interiors. In voorkomend geval, kan elke verandering van de

 

Belgische btw-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een overheid naar aanleiding of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn altijd ten laste van de Koper en in voorkomend geval opeisbaar bovenop de prijs van de producten.  Alle telecommunicatiekosten voor het gebruik van internet en de website blijven ten laste van de Koper.

 

De prijzen die worden voorgesteld aan het eind van de bestelprocedure zijn totaalprijzen en omvatten de Belgische btw en eventuele administratiekosten, tenzij anders vermeld.

De prijzen staan vermeld in euro.

LeBeau Interiors is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 7: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

De Verkoper zal bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 15 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle leveringen zullen worden uitgevoerd door eigen leveringsdiensten of een leveringsmaatschappij. Klanten kunnen hun zending (indien mogelijk) via track & trace meevolgen. De kosten die gepaard gaan met deze bestelling zullen uitdrukkelijk vermeld worden voor afsluiting van het contract of verkoopsovereenkomst.

 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument tenzij de consument het goed zelf komt ophalen na afspraak.

De levering vindt tevens plaats na ontvangst van betaling, indien dit niet binnen de 4 werkdagen is gebeurd kan de bestelling alsnog worden geannuleerd.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van LeBeau Interiors.  

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LeBeau Interiors te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

 

 

Artikel 9: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij LeBeau Interiors. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.    

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, LeBeau Interiors, lebeauinteriors@outlook.com , Schoolstraat  1, 2060 Antwerpen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, telefoon of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.  

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan LeBeau Interiors heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan {LeBeau Interiors – Draaiboomstraat 39/1, 2060 Wommelgem}. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt LeBeau Interiors zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal LeBeau Interiors alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen via een tegoedbon binnen maximum 14 kalenderdagen nadat LeBeau Interiors op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan LeBeau Interiors wachten met de terugbetaling (als tegoedbon) totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

LeBeau Interiors betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht (als tegoedbon), tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

De Verkoper zal het verzoek tot retourneren slechts goedkeuren op voorwaarde dat :

- de Goederen volledig zijn (twee onderdelen van een paar moeten samen geretourneerd worden)

- de Goederen nog niet werden gewassen

- de Goederen nog niet werden gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij)

- de Goederen zich bevinden in de originele verpakking met bijhorende labels en etiketten.

Ondergoed en zwemgerief worden om hygiënische redenen niet geruild of teruggestuurd.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de Goederen onbeschadigd en beschermd zijn gebleven, terwijl ze in zijn bezit waren. De Goederen dienen met zorg behandeld en verpakt te worden en geretourneerd in de staat waarin ze werden geleverd. De verzendkosten zijn ten laste van de Koper.

 

 

Artikel 10: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de LeBeau Interiors klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan LeBeau Interiors. 

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant LeBeau Interiors zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.  

 

Artikel 11: Klantendienst  

De klantendienst van LeBeau Interiors is bereikbaar op het telefoonnummer +32 484 953 220 elke werkdag tussen 10 uur – 18.00 uur, via e-mail op info@lebeauinteriors.com of per post op het volgende adres Schoolstraat 1, 2060 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  

 

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling   

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover LeBeau Interiors beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  

 

Onverminderd het voorgaande behoudt LeBeau Interiors  zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 13: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, LeBeau Interiors respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, evt. reclame- en/of marketingdoeleinden. 

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LeBeau Interiors, info@lebeauinteriors.com , Schoolstraat 1, 2060 Antwerpen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot LeBeau Interiors, info@lebeauinteriors.com , Schoolstraat 1, 2060 Antwerpen.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, LeBeau Interiors heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

 

LeBeau Interiors houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 0484/953.220. 

 

Artikel 14: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  

Volgende cookies kunnen gebruikt worden:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.  

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert]. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

 

 

 

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  

  

Artikel 16: Wijziging voorwaarden  

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LeBeau Interiors. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  

 

Artikel 17: Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  

 

Artikel 18: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter  

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement  Antwerpen bevoegd.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping  

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. 

 

Aan:

LeBeau Interiors

Schoolstraat 1

2060 Antwerpen: 

info@lebeauinteriors.com

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

 

 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Naam/Namen consument(en) : 

Adres consument(en) : 

Reden (facultatief):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Handtekening van consument(en): 

Datum : 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.